Somborski edukativni centar realizuje projekat “Кreirajmo Lokani akcioni plan za mlade u Somboru”

Objavi Ivana Barać

Somborski edukativni centar u proteklom periodu započeo je sa realizacijom projekta “Кreirajmo Lokani akcioni plan za mlade u Somboru”. Projektom je predviđena realizacija sveobuhvatnog ispitivanja potreba mladih uz direktno učešće ciljne grupe kao i svih relevantnih aktera – predstavnici obrazovno-vaspitnih ustanova, socijalnih i zdravstvenih institucija, OCD, lokalne samouprave, policije, pravosuđa, ustanova kulture, medija, sporta i biznis sektora). Nakon implementacije istraživanja, dobijenih rezultata i seta preporuka, sledi formiranje radne grupe za kreiranje nacrta LAP-a za mlade kao i organizacija javne rasprave u koju će biti uključen veliki broj zainteresovanih strana a zatim, nakon pristiglih komentara kreiranje finalnog LAP-a za mlade i upućivanje istog u skupštinsku proceduru. Кvalitetan LAP za mlade značajno će doprineti ostvarivanju najboljeg interesa mladih i pomoći nosiocima prava za implementaciju predviđenih mera i aktivnosti da odgovore na realne potrebe mladih u lokalnoj zajednici.

Кreiranjem lokalnog akcionog plana za mlade, lokalna zajednica će imati višestruke benefite. Pre svega mladi ali i stručna javnost i šira zajednica će imati priliku da učestvuju u kreiranju Lokalnog akcionog plana za mlade. Budžetska sredstva će se koristiti u skladu sa realnim potrebama ciljne grupe.

Udruženja građana će dobiti rezultate istraživanja, set preporuka i moći će se pozvati na LAP za mlade prilikom kreiranja programa i projekata i potkrepiti svoje projekte i programe jednim sveobuhvatnim istraživanjem i dokumentom, kako za lokalne, pokrajinske i nacionalne konkurse gde se dodeljuju budžetska sredstva tako i za apliciranje kod drugih domaćih i inostranih donatora.

Trenutno je u toku ispitivanje potreba mladih, ukoliko želite da doprinesete prikupljanju podataka u okviru istraživanja možete to učiniti tako što ćete ukoliko ste mlada osoba popuniti upitnik ili ćete proslediti upitnik mladima od 15 do 30. godina.

Navedeni projekat finansiran je od strane grada Sombora putem Javnog konkursa za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade.

TRANSLATE