SEC realizovao projekat “Dijalog za prevenciju ekstremizma”

Objavi Ivana Barać

Somborski edukativni centar proteklih meseci realizovao je niz aktivnosti u okviru projekta “Dijalog za prevenciju ekstremizma”. Cilj celokupnog projekta je sprečavanje i smanjenje ekstremizma u lokalnoj zajednici putem istraživanja stavova građana, podsticanjem dijaloga i stvaranjem niza preporuka za prevenciju istog.

U proteklom periodu realizovano je kvalitativno i kvantitativnog istraživanje na temu pokretača nasilnog ekstremizma među mladima. U pogledu kvantitativnog rada, upitnikom je obuhvaćeno ­­­436 mladih iz Sombora. Takođe su realizovane 3 fokus grupe sa predstavnicima svih relevantnih institucija i udruženja, kao i građanima i drugim aktivistima koji mogu doprineti razumevanju problema ekstremizma u lokalnoj zajednici.

Na osnovu kvantitativnih rezultata i kvalitativnih istraživanja, izrađen je predlog za set preporuka koji je predstavljen, a zatim, u skladu sa komentarima i sugestijama priutnih i finalizovan na završnoj konferenciji. Set preporuka sadrži mere i aktivnosti koji se preporučuju relevantnim akterima u lokalnoj zajednici u cilju doprinosa i podsticanja da se preduzmu što adekvatniji koraci za poboljšanje situacije u lokalnoj zajednici.

Konferencija je okupila donosioce odluka na lokalnom nivou, predstavnike udruženja, institucija, medija, zainteresovanu omladinu kao i mlade iz grada Sombora i druge zainteresovane građane, gde se razgovaralo o temama ekstremizma, diskriminacije, kršenja ljudskih prava i drugim temama koje će doći u fokus nakon anketiranja građana i fokus grupa.

Sama konferencija održana je 10.08.2021., u prostorijama Dečijeg odeljenje biblioteke “Karlo Bijelicki”.

Ovaj članak urađen je uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne može odražavati stavove donatora

Ovaj projekat je podržan u okviru regionalnog projekta „Zajednice na prvom mestu: Stvaranje centra civilnog društva za rešavanje pitanja nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije“ koji sprovodi Forum MNE (Crna Gora), Centar za pravne građanske inicijative (Albanija), Nada i domovi za djecu BiH (Bosna i Hercegovina), Partneri Kosova – Centar za upravljanje sukobima (Kosovo), Centar za zajednički jezik (Severna Makedonija) i Kulturni centar DamaD (Srbija) koji finansira Evropska unija a sufinansira Ministarstvo za državnu upravu Crne Gore.

TRANSLATE