Somborski edukativni centar započeo realizaciju projekta pod nazivom “Dijalog za prevenciju ekstremizma”

Objavi Ivana Barać

Somborski edukativni centar započeo je sa realizacijom projekta pod nazivom “Dijalog za prevenciju ekstremizma”, čija će realizacija trajati do juna 2021. godine.

Cilj projekta je sprečavanje i smanjenje ekstremizma u lokalnoj zajednici putem istraživanja stavova građana, podsticanjem dijaloga i stvaranjem niza preporuka za prevenciju istog. Kroz projekat želimo detaljno da utvrdimo pokretače nasilnog ekstremizma među mladima u Somboru i kreiramo set preporuka za prevenciju nasilnog ekstremizma.

Nedostatak tolerancije u nekim slučajevima može dovesti do nasilnog ekstremizma, koji je jedan od najozbiljnijih oblika kršenja ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim konvencijama. Iako se ne može sa sigurnošću tvrditi u kojoj meri je nasilni ekstremizam prisutan među mladima u Srbiji i posebno u Somboru, značaj preventivne akcije usmerene na bilo koju vrstu ekstremizma je nesporan.

U toku trajanja projekta biće formirana i posebna radna grupa za pripremu metodologije anketiranja građana, izradu upitnika i vođenje fokus grupa, kao i za naknadno kreiranje niza preporuka. Radnu grupu će činiti stručnjaci sa iskustvom u stvaranju istraživačkih instrumenata, metodologije testiranja i kasnije analize dobijenih rezultata.

Pored toga, da bismo istražili fenomen nasilnog ekstremizma među mladima u Somboru i dobili pouzdane podatke na osnovu kojih ćemo stvoriti set preporuka za prevazilaženje rastućeg ekstremizma u gradu, sprovešćemo nekoliko aktivnosti. U planu je realizacija kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja. U pogledu kvantitativnog rada, planirano je anketiranje do 400 mladih iz Sombora.

Takođe je planirana i realizacija 3 fokus grupe sa predstavnicima svih relevantnih institucija i udruženja, kao i građanima i drugim aktivistima koji mogu doprineti razumevanju problema ekstremizma u lokalnoj zajednici.

Na osnovu kvantitativnih rezultata i kvalitativnih istraživanja, radna grupa će izraditi predlog za set preporuka koji će biti predstavljeni na konferenciji i o kojima će se tom prilikom razgovarati. Sadržiće mere i aktivnosti koje će se preporučiti relevantnim akterima u lokalnoj zajednici u cilju doprinosa i podsticanja da se preduzmu što adekvatniji koraci za poboljšanje situacije u lokalnoj zajednici.

Konferencija će okupiti donosioce odluka na lokalnom nivou, predstavnike udruženja, institucija, medija, kao i mlade iz grada Sombora i druge zainteresovane građane, kako bi razgovarali o temama ekstremizma, diskriminacije, kršenja ljudskih prava i drugim temama koje će doći u fokus nakon anketiranja građana i fokus grupa.

„Ovaj članak urađen je uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne može odražavati stavove donatora.“

Ovaj projekat je podržan u okviru regionalnog projekta „Zajednice na prvom mestu: Stvaranje centra civilnog društva za rešavanje pitanja nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije“ koji sprovodi Forum MNE (Crna Gora), Centar za pravne građanske inicijative (Albanija), Nada i domovi za djecu BiH (Bosna i Hercegovina), Partneri Kosova – Centar za upravljanje sukobima (Kosovo), Centar za zajednički jezik (Severna Makedonija) i Kulturni centar DamaD (Srbija) koji finansira Evropska unija a sufinansira Ministarstvo za državnu upravu Crne Gore.

TRANSLATE