Održan prvi sastanak KOMS radnog tela u oblasti aktivnog učešća mladih

Objavi SEC Sombor

21. jula održan je prvi sastanak radnog tela u oblasti aktivnog učešća mladih, osnovanog od strane Krovne organizacije mladih Srbije (u daljem tekstu KOMS) u čijem radu učestvuje članica SEC-a, Ena Horvat.

U okviru projekta, koga finansira Ministarstvo omladine i sporta, formirano je 3 radna tela (aktivno učešće mladih, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, bezbednost mladih) kako bi se podigao nivo učešća organizacija članica KOMS-a u radu KOMS-a i procesima donošenja odluka, unapredilo ostvarivanje programskih ciljeva KOMS-a i pružio doprinos sprovođenju ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Radno telo za aktivno učešće mladih će razmatrati modele za unapređenje aktivnog učešća mladih na lokalnom i nacionalnom nivou, analizirajući postojeće i predlažući nove ideje i predloge. Poseban akcenat biće stavljen na sagledavanje mogućnosti za uvođenje procesa tzv strukturiranog dijaloga u Srbiji. Drugi zadatak ovog radnog tela odnosiće se na predloge za unapređenje funkcionisanja saveta za mlade, pre svega loklanih, ali i Saveta za mlade Vlade Srbije. Predviđeno je i da se članovi radnog tela aktivno uključe u zagovaranje i uvođenje ovih modela u pojedine opštine u Srbiji.

Od radnog tela za participaciju se očekuje da da doprinos u četiri segmenta projekta KOMS koji se odnosi na participaciju:

  1. Pisanje predloga praktične politike – osmišljavanje mehanizma strukturiranog dijaloga koji bi se implementirao.
  2. Saveti za mlade – u saradnji sa 10 opština planirano je formiranje funkcionalnih Saveta za mlade
  3. Zagovaračka kampanja – usmerena na implementaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade kroz zagovaranje agende mladih u raznim ministarstvima i državnim telima i institucijama.
  4. Nagrada – osmisliti nagradu za doprinos omladinskoj participaciji – kriterijume, kategorije za dodelu, proces kandidovanje, žiri, itd.

Pored osnovnih zadatka, radno telo za aktivno učešće mladih može u periodu svog mandata razmatrati i sve druge predloge i inicijative u okviru ove oblasti koje samo pokrene ili koji pristignu od organizacija članica.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE