Održana radionica: „OEBS, Srbija, bezbednost: pitaju se i mladi“

Objavi SEC Sombor

U okviru projekta “Predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. i uloga mladih” koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), 15. 10. 2014. godine održana je radionica sa mladima u Studentskom domu “Dr Zoran Đinđić“ u Somboru. Cilj radionice je bio da se mladi upoznaju sa radom OEBS-a, izazovima bezbednosti mladih, predsedavanju Srbije OEBS-om 2015. i ispitivanju uloge mladih u ovom kontekstu.Tokom radionice mladi su informisani o radu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misiji OEBS-a u Srbiji, prioritetima Predsedavanja Srbije OEBS-om. Oni su takođe imali prilike da razgovaraju o bezbednosti mladih, mapirajući prioritetne izazove u ovoj oblasti i dajući svoje preporuke za njihovo prevazilaženje.

Radionice na ovu temu održavaju se širom Srbije, a preporuke koje mladi budu dali na teme unapređenja bezbednosti mladih i aktivnosti vezane za mlade tokom Predsedavanja Srbije OEBS-om naredne godine – Krovna organizacija mladih Srbije će proslediti donosiocima odluka i relevantnim institucijama.

Obzirom na to da su Švajcarska i Srbija, zajedničkim radnim planom u okviru Predsedavanja, stavile mlade visoko na agendu i predvidele usvajanje Akcionog plana za mlade naredne godine, od velike važnosti je informisanje mladih o radu Organizacije kao i Misije u Srbiji i njihovo aktivno uključivanje u teme koje ih se tiču.O projektu “Predsedavanje Srbije OEBS-om i ulogamladih”
Projekat je orijentisan ka stvaranju okruženja u kojem su mladi informisani o učešću Srbije u OEBS-u, mogućnostima za učešće mladih u definisanju ciljeva vezanim za mlade u ovom kontekstu, kao i unapređenje razumevanja bezbednosti mladih u delokrugu rada OEBS-a. Projekat doprinosi podizanju svesti mladih o ovim temama pred dolazeće predsedavanje Srbije OEBS-om koja pretpostavlja znatno veće razumevanje i informisanost o radu ove izuzetno značajne međunarodne organizacije i konteksta mladih i bezbednosti, te smanjenje predrasuda i subjektivnih interpretacija o ulozi ove organizacije i konkretnoj participaciji Srbije u njoj.

O Krovnoj organizaciji mladih Srbije
Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. KOMS ima 81 organizaciju mladih i za mlade u svom članstvu, sa čitave teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ). Više o KOMS-u na:www.koms.rs

Fotografije možete pogledati u galeriji na našoj Facebook stranici.

Mediji:

Sombor Njuz

TRANSLATE